074 317 400

ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม

# วันที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 2023-02-22 15:34:26 แบบฟอร์มขอยืมพัสดุราชการ (:7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
2 2023-02-22 15:33:12 คู่มือบริหารความเสี่ยง (ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2566) (:6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
3 2022-06-16 10:11:37 แบบฟอร์มคัดกรอง TB-MH 6-9-64 (final) (:23 ครั้ง) ดาวน์โหลด
4 2022-06-15 19:04:08 แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและบริหารความต่อเนื่องของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (:24 ครั้ง) ดาวน์โหลด
5 2022-02-22 18:16:09 คู่มือให้บริการประชาชนสำหรับงานผู้ป่วยนอก (:60 ครั้ง) ดาวน์โหลด
6 2022-02-22 18:15:07 คู่มือการปฏิบัติงาน จัดบริการเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 3S (ผู้ป่วยใน) (:41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
7 2022-02-22 18:14:41 คู่มือการบริการประชาชน (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
8 2020-03-02 16:55:28 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
9 2019-11-12 16:15:19 คู่มือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (:23 ครั้ง) ดาวน์โหลด
10 2019-02-22 12:00:03 แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (:19 ครั้ง) ดาวน์โหลด
11 2019-02-22 11:58:21 คู่มือ การปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (:19 ครั้ง) ดาวน์โหลด
12 2018-08-29 16:03:04 แบบฟอร์มโอนย้าย ข้าราชการ กรมสุขภาพจิต (:15 ครั้ง) ดาวน์โหลด
13 2018-06-26 07:09:49 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตปี 2561 (:14 ครั้ง) ดาวน์โหลด
14 2018-05-15 11:41:15 คู่มือ MCATT (:13 ครั้ง) ดาวน์โหลด
15 2018-03-22 16:24:41 คู่มือการติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชนสำหรับเครือข่าย (:10 ครั้ง) ดาวน์โหลด
16 2018-03-22 16:23:21 คู่มือติดตามดูแลผู้ป่วยสารเสพติดสำหรับเครือข่าย (:7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
17 2018-03-22 16:23:02 คู่มือให้บริการประชาชนสำหรับงานผู้ป่วยนอก (:6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
18 2018-03-22 16:21:32 คู่มือการให้บริการประชาชนสำหรับงานผู้ป่วยใน (:6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
19 2018-03-22 16:21:16 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับงานผู้ป่วยใน (:8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
20 2016-06-17 09:37:45 ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ (:7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
21 2016-06-02 08:31:08 การคัดกรองและการบำบัดแบบย่อ (ASSIST-SBI) (:8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
22 2016-06-02 08:28:28 ยาเสพติด โดย นพ.นพพร ตันติรังสี (:7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
23 2016-06-02 08:25:59 ค่าเวชภัณฑ์ยา ประจำปี 2559 (:4 ครั้ง) ดาวน์โหลด
24 2016-06-02 08:19:52 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หลักการบําบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (:8 ครั้ง) ดาวน์โหลด